ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

อว.ครบ 3 ปี แห่งความสำเร็จในการปฏิรูปการอุดมศึกษา

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า อว.จัดงาน “อว.ครบ 3 ปี แห่งความสำเร็จในการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” เมื่อวันที่ 2 พ.ค.ทั้งนี้ อว.ตั้งมาครบ 3 ปี เป็น 3 ปีแห่งการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ทำให้เห็นอนาคตของประ เทศและเป็นครั้งแรกที่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ใน 3 ด้านหลัก คือ

1.การปฏิรูปการพัฒนากำลังคนด้วยการทลายข้อจำกัดการจัดการศึกษาชาติสู่การเรียนรู้แบบใหม่ในโลกไร้พรมแดน ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลง อาทิ การจัดทำหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน การจัดตั้งธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ การจัดตั้งกองทุนพัฒนาการอุดมศึกษาเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบและมีเป้าหมายทั้งด้านวิชาการและการพัฒนากำลังคน เป็นต้น

2.การปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อสร้างโอกาสประเทศไทยก้าวสู่อนาคต โดยสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนใหม่ ระดับพลังงาน 3 GeV แห่งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การพัฒนาโทคาแมค “ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์” เครื่องแรกของประเทศไทย การจัดตั้งวิทยสถาน “ธัชชา-ธัชวิทย์” เพื่อพัฒนาทุกสหวิทยาการและกำลังคนทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์

อว.ครบ 3 ปี

3.การปฏิรูปอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ นำ อว.สู่กระทรวงแห่งการปฏิบัติผ่านโครงการ U2T การจัดตั้ง อว.ส่วนหน้าลงไปทำงานพัฒนาพื้นที่ร่วมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นต้น

ด้าน ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. กล่าวว่า อว.ยังปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เริ่มผลิดอกออกผล โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทุกมิติ โดยได้จัดทำ พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งสนับสนุนให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานของรัฐได้สิทธิเป็นเจ้าของผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นของผู้รับทุนเองได้

นอกจากนี้ยังให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแก่ภาคเอกชน โดยเฉพาะเอสเอ็มอีและสตาร์ตอัพสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เอง โดย อว.จะนำผลสัมฤทธิ์จากการปฏิรูปทั้ง 3 ด้านไปใช้จริงในทุกมิติเพื่อทำให้ อว.เป็นกระทรวงแห่งการพัฒนาและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ visitbradenton-manatee.com

Releated